Pedigreepedia.com nie jest oficjalną bazą psów i rodowodów. Prosimy nie brać jej jako głównego wyznacznika oraz wziąć pod uwagę, że wprowadzone dane mogą być błędne.Polityka ochrony prywatnościAdministratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.), jest Pedigreepedia.
 1. Zbiór danych Użytkowników został wpisany do rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez Pedigreepedię i prowadzony jest przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji, powołanego przez Pedigreepedię. Rejestr ten jest udostępniony do wglądu w siedzibie Pedigreepedii.

 2. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Pedigreepedię, w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.pedigreepedia.com i aplikacji mobilnej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi, wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań. Wszelkie przedmiotowe działania podlegają odpowiednim przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.).

 3. Użytkownik, który korzysta z Pedigreepedii, pobiera aplikację mobilną lub korzysta z powiązanych z nimi usług i narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz niniejszą Polityką Prywatności.

 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że klikając w linki zamieszczone w Pedigreepedii lub aplikacji mobilnej, może zostać przekierowany do zewnętrznych usług innych spółek, znajdujących się poza administrowanym środowiskiem Pedigreepedii w których proces gromadzenia danych odbywa się poza bezpośrednią kontrolą Pedigreepedii. Polityka ochrony prywatności obowiązująca w usługach lub aplikacjach zewnętrznych podmiotów, znajduje zastosowanie w odniesieniu do danych pozyskanych przez te podmioty w przypadkach określonych poniżej.

 5. Wszelkie udostępnione ogłoszenia na Pedigreepedia.com nie są ofertami w rozumieniu prawa, a tylko ogłoszeniami.

Część II. Gromadzenie, pozyskiwanie i przechowywanie danych

 1. Dane Konta i dane profilowe: Użytkownicy zakładający Konto mogą zostać zobowiązani do podania konkretnych informacji, takich jak adres e-mail i hasło. Użytkownicy mają możliwość utworzenia profilu, który zawierać będzie dane, takie jak lokalizacja, imię i nazwisko, numer telefonu, oraz powiązane informacje, w tym zdjęcia załączone przez Użytkownika. Użytkownicy udostępniają informacje na swoich publicznych profilach na własną odpowiedzialność. Użytkownik powinien starannie rozważyć ryzyko upublicznienia danych osobowych, w szczególności adresu lub dokładnej lokalizacji. W przypadku logowania się do Pedigreepedii za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniającej, np. Facebook Connect, Pedigreepedia w ramach działania atrony pozyskuje dane wyłącznie w postaci adresu e-mail Użytkownika.

 2. Dane gromadzone przez stronę WWW i urządzenia mobilne: Pedigreepedia jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Użytkowników, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub aplikacji mobilnej Pedigreepedii lub usług podmiotów zewnętrznych.

 3. Uzupełnianie pozyskanych danych: Pedigreepedia jest uprawniona do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.

Część III. Adres IP, pliki cookies i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych:

 1. Pedigreepedia jest uprawniona do gromadzenia w ramach Pedigreepedii danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Użytkownika. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony, i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Użytkownik obejrzał część lub całość danej strony.

 2. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Innymi słowy pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przyjaznego korzystania z Pedigreepedii tak, aby możliwe było np. korzystanie z Pedigreepedii bez konieczności ponownego logowania się. Pedigreepedia zbiera w ramach działania strony zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.

 3. Pedigreepedia może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronach internetowych lub w aplikacji mobilnej Pedigreepedii. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności przyjętym przez te podmioty.

 4. Aplikacja mobilna Pedigreepedia używa usługi Google Account w celu uwierzytelnienia urządzenia Użytkownika i potwierdzenia jego tożsamości. W trakcie procesu uwierzytelnienia i weryfikacji nie są pozyskiwane ani zapisywane żadne dane Użytkownika pochodzące od operatora zewnętrznej usługi.

Część IV. Wykorzystanie zgromadzonych danych

 1. Pedigreepedia  jest uprawniona do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w Pedigreepedii w następujących celach: 

  a. zapewnianie obsługi Użytkownika, w tym zakładanie i zarządzenia kontami Użytkownika, rozwiązywanie problemów technicznych i udostępnianie funkcji;

  b. dostosowywanie oferty i doświadczeń Użytkownika, w tym reklam, we właściwościach Pedigreepedii lub właściwościach usług podmiotów zewnętrznych;

  c. monitorowanie aktywności wszystkich i konkretnych Użytkowników np. wyszukiwane słowa kluczowe, zamieszczane ogłoszenia oraz zarządzanie ruchem;

  d. kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;

  e. przeprowadzanie badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług; oraz

 2. Pedigreepedia jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w Pedigreepedii danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

Część V. Udostępnianie danych
 1. Pedigreepedia staję się właścicielem zamieszczonych treści.

 2. Pedigreepedia nie odpowiada za urażające godność osobistą lub uczucia religijne lub kulturowe. Za treści odpowiedzialny jest użytkownik je zamieszczający.

 3. Pedigreepedia może udostępniać gromadzone dane innym serwisom internetowym prowadzonym przez Pedigreepedię..

 4. Kopiowanie treści zamieszczonych na Pedigreepedii jest zabronione.

 5. W przypadku upublicznienia zdjęcia objętego prawami autorskimi prosimy o kontakt copyrights@pedigreepedia.com

 6. Pedigreepedia nie udostępnia zebranych danych osobowych Użytkowników podmiotom niepowiązanym bez zgody zainteresowanych Użytkowników, chyba, że zachodzą następujące okoliczności: 
  a. Pedigreepedia może korzystać ze wsparcia podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia udostępnianych przez siebie usług, w którym to przypadku podmioty te nie są upoważnione do niezależnego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Pedigreepedii, a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności.
  b. Pedigreepedia zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym wspierającym Pedigreepedię w walce z oszustwami i nadużyciami w Pedigreepedii w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu innych ewentualnych naruszeń, zgodnie w wymogami prawa

 7. W ramach przyjętej Polityki Prywatności Pedigreepedia zobowiązuje się nie wypożyczać ani nie sprzedawać danych osobowych Użytkowników. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jego części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Użytkowników mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach Pedigreepedii.

 8. Pedigreepedia może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Użytkowników, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Pedigreepedię lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.

Część VI. Metody kontroli po stronie Użytkownika

 1. Wgląd, edycja i usuwanie danych: Użytkownicy, którzy utworzyli Konto lub zamieszczają na nim ogłoszenia, mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Użytkownik zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane są poprawne. Dane Użytkownika mogą być modyfikowane lub usuwane przez Użytkownika lub innego Użytkownika.

 2. Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Użytkownika. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (firmy stron innych nie bezpośrednio odwiedzane) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

Część VII. Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez Pedigreepedi  dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z Pedigreepedią, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez Pedigreepedię wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.Część VIII. Dane adresowe

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
Nazwa skrócona: AIP
ul. Piękna 68
00-672 Warszawa
NIP 524-24-95-143Google Adsense


Strona Pedigreepedia.com wykorzystuje Google AdSense, serwis służący do wyświetlania reklam firmy Google Inc. (“Google”). Google AdSense korzysta z plików cookie w postaci plików tekstowych, zapisywanych na komputerze klienta i umożliwiających analizę korzystania ze strony internetowej. Google AdSense wykorzystuje również tzw. Web Beacons (elektroniczne obrazki). Dzięki zastosowaniu Web Beacons możliwe jest analizowanie informacji, np. dotyczących odwiedzin naszych stron. Dane dotyczące korzystania z naszej strony wygenerowane przez pliki cookie i Web Beacons (w tym adres IP klienta) oraz wyświetlania reklam przesyłane są na serwer Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki i tam zapisywane. Google może przekazywać te informacje swoim kontrahentom. Google nie łączy jednak adresu IP klienta z innymi zapisanymi danymi. Więcej informacji dotyczących zasad Google AdSense można znaleźć na stronie zasad programu Google Adsense. Instalację plików cookie można wyłączyć, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki.

Google Analytics


Pedigreepedia.com korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej. Dostawcy zewnętrzni w tym Google mogą wyświetlać reklamy zlecane przez Pedigreepedia.com w witrynach internetowych udostępniających swoją powierzchnię reklamową. Dostawcy ci, w tym Google, mogą używać plików cookie do wyświetlania reklam w oparciu o poprzednie odwiedziny użytkownika na stronach Pedigreepedia.com i stronach z nią powiązanych. Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania plików cookie Google i wyłączyć je na stronie opcji reklam Google.


accept cookies
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Check our Privacy Policy.